Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Wersja z dnia: 2021-05-25 08:15:42 [red.: Krystian Rzemykowski]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), zwanym dalej dalej RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie, zwanego dalej PZD.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy z siedzibą w Oławie pod adresem: Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława, reprezentowany przez Pana Wojciecha Drożdżala Kierownika; dane kontaktowe PZD: numer telefonu 71 303 30 19, adres e-mail: sekretariat @pzd-olawa.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Tel. +48 501 225 081, Email: rodo@lege.olawa.pl
 1. PZD przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. złożenia wniosku (podania), w związku z wydaniem decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi lub wniosku, w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. realizacji zawartej z PZD umowy,
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PZD, w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki organizacyjnej i realizacji zawartych umów,
  4. dochodzenia należności w ramach realizacji zadań PZD,
  5. wewnętrznych celów administracyjnych PZD, w tym w celach statystycznych.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko gdy wynika to z przepisów prawa, na przykład: zasięgnięcie opinii innego organu, przekazanie wniosku do organu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, obowiązujących w PZD.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych i nie będą również profilowane.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1) podanie danych osobowych dotyczących oznaczenia strony jest obowiązkowe, podanie danych dotyczących numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy.
 6. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z PZD (pkt. 3 ppkt 2), podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
 7. Każda zainteresowana osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez PZD ma prawo do : dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PZD danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja z dnia: 2018-05-25 08:15:31 [red.: Michał Jewczuk]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), zwanym dalej dalej RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie, zwanego dalej PZD.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy z siedzibą w Oławie pod adresem: Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława, reprezentowany przez Pana Wojciecha Drożdżala Kierownika; dane kontaktowe PZD: numer telefonu 71 303 30 19, adres e-mail: sekretariat @pzd-olawa.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Plac Zamkowy 18, 55-200, numer telefonu: 71 303 30 19, adres e-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl
 3. PZD przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. złożenia wniosku (podania), w związku z wydaniem decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi lub wniosku, w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. realizacji zawartej z PZD umowy,
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PZD, w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki organizacyjnej i realizacji zawartych umów,
  4. dochodzenia należności w ramach realizacji zadań PZD,
  5. wewnętrznych celów administracyjnych PZD, w tym w celach statystycznych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko gdy wynika to z przepisów prawa, na przykład: zasięgnięcie opinii innego organu, przekazanie wniosku do organu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, obowiązujących w PZD.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych i nie będą również profilowane.
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1) podanie danych osobowych dotyczących oznaczenia strony jest obowiązkowe, podanie danych dotyczących numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy.
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z PZD (pkt. 3 ppkt 2), podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
 9. Każda zainteresowana osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez PZD ma prawo do : dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PZD danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Strona wygenerowana automatycznie [2022-11-26 20:46:12]