Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

PZD Deklaracja Dostępności

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność elementów swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie – pzd-olawa.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu nielicznych niezgodności lub wyłączeń.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystian Rzemykowski, krystian.rzemykowski@pzd-olawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71-30-330-19; fax: 71-30-330-19. Skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: sekretariat@pzd-olawa.pl.

Informacje na temat procedury

Każda osoba może wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można na przykład zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp.

Takie żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Zarząd Drogowy postara się zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zapytania/wniosku/żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-06-28.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-200 Oława, ul. Plac Zamkowy 18
Tel.: 71-30-330-19
Faks: 71-30-330-19
E-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl
Strona internetowa: pzd-olawa.pl

Skróty:

Klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • Ctrl + „+” – powiększenie strony/tekstu
  • Ctrl + „-” – pomniejszenie strony/tekstu

Inne:

  • Ctrl + „rolka myszki do góry” – powiększenie strony/tekstu
  • Ctrl + „rolka myszki na dół” – pomniejszenie strony/tekstu
  • Ctrl + f – wyszukiwanie tekstu na danej stronie

Strona główna i wszystkie podstrony posiadają wyszukiwarkę elementów dostępnych dla petentów.

DOSTEPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława, tel.  71 303-30-19

Budynek przy pl. Zamkowym 18 w Oławie, w którym znajduje się Powiatowy Zarząd Drogowy jest czterokondygnacyjny, w ścisłej zabudowie mieszkalno-biurowej, w strefie ochrony konserwatorskiej. Siedziba Powiatowego Zarządu Drogowego  mieści się na trzecim piętrze. W budynku tym wysoki parter i trzy pietra zajmuje Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Do klatki schodowej prowadzą schody. W budynku nie ma windy, jak również schodołazu. Budynek architektonicznie nie jest przystosowany do obsługi osób na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem nie ma oznaczonego parkingu, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie ma zainstalowanych informacji głosowych (nie ma systemu naprowadzającego głosowo/dźwiękowo, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea)

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na „wysokim” parterze budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824) Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie zapewni możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl. Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza winna być złożona na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przybyciem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, sekretariat PZD zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami, mającymi problemy w poruszaniu się i tym samym trudności z wejściem na wyższe kondygnacje tj. do siedziby PZD (III p.), pracownik Powiatowego Zarządu Drogowego zejdzie na parter budynku i udzieli pomocy w załatwieniu spraw. Kontakt poprzez sekretariat PZD tel/fax  71 303-30-19, e-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl.

Załączniki:

Utworzone: 2020-12-17 12:06:12 przez: Krystian Rzemykowski

Ostatnia zmiana: 2020-12-17 12:17:54 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników