Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko

Oława, dnia 10 czerwca 2024 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA   KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława,  do zatrudnienia na stanowisku Główny Księgowy

 

wybrana została   GABRIELA BRATKOWSKA    zamieszkała w Wiązowie

Uzasadnienie wyboru :

Pani Gabriela Bratkowska  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dużą wiedzą merytoryczną i znajomością przepisów prawnych.

Doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności dają gwarancję prawidłowego i skutecznego realizowania zadań na tym stanowisku pracy.

 

 

p.o. Dyrektora

Powiatowego Zarządu Drogowego

 

/-/  Wojciech Drożdżal

 

Nabór na wolne stanowisko

p.o Dyrektora

Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Główny Księgowy

  1. 1. Wymagania niezbędne :

1)    obywatelstwo polskie;

2)    wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności finanse                                    i rachunkowość;

3)    staż pracy minimum 10 lat, w tym co najmniej 5-letni staż pracy                           w księgowości na  stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową w urzędach administracji samorządowej;

4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7)    nieposzlakowana opinia;

8)    dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności znajomość ustaw: o drogach publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych,                             o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych                          z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,                                  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,                           o pracownikach samorządowych, przepisów wykonawczych do w/w ustaw, przepisów podatkowych i płacowych oraz Kodeksu pracy;

9)    znajomość zasad księgowości budżetowej oraz zagadnień płacowych                 w jednostkach budżetowych;

10) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki i spraw kadrowo-płacowych jednostki, w tym programów: Płatnik ZUS, System Kadrowo-Płacowy R2 Płatnik, System BeSTi@ do obsługi sprawozdawczości budżetowej,  Program księgowości budżetowej SIGID;

11)  znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

  1. 2. Wymagania dodatkowe :

1)    ukończone studia podyplomowe z zakresu: administracja i zarządzanie;

2)    odbyte kursy i szkolenia z zakresu kadr, naliczania płac i rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;

3)    znajomość obsługi finansowo-księgowej projektów unijnych;

4)    znajomość zagadnień dotyczących prowadzeniem spraw osobowych pracowników;

5)    umiejętność opracowywania wewnętrznych aktów prawnych;

6)    odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku,

  1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)    prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

2)    prowadzenie gospodarki finansowej jednostki;

3)    prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT w ramach procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów                        i usług w Powiecie Oławskim i jego jednostkach organizacyjnych;

4)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych                           i finansowych z planem finansowym;

5)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

6)    opracowywanie i sporządzanie planu dochodów i wydatków, zgodnie                     z obowiązującą klasyfikacją budżetową;

7)    sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu jednostki i ich analiza;

8)    sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki;

9)    prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników;

10) prowadzenie obsługi pracowniczych planów kapitałowych pracowników zatrudnionych w jednostce;

11) terminowe i prawidłowe sporządzanie list płac, deklaracji podatkowych oraz dotyczących ubezpieczeń społecznych;

12)  obsługa grupowego ubezpieczenia na życie;

13)  rozliczanie inwentaryzacji w sposób zgodny z przepisami ustawy                             o rachunkowości;

14)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności : polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

15)  przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

16) reprezentowanie jednostki na zewnątrz w sprawach finansowych;

17)  kierowanie pracą Sekcji Finansowo-Administracyjnej.

  1. 4. Warunki pracy na stanowisku :

1)    zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat;

2)    data zatrudnienia – 01 sierpnia 2024 r.;

3)    miejsce pracy zlokalizowane w budynku Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie przy  pl. Zamkowym 18, III piętro ( bez windy);

4)    warunki szkodliwe na stanowisku: oddziaływanie pola elektromagnetycznego (praca urządzeń zasilanych energią elektryczną);

5)    stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej (obciążenie statyczne);

6)    częstotliwość wyjazdów służbowych nienormowana, w zależności od potrzeb.

  1. 5. Wymagane dokumenty :

1)    list motywacyjny;

2)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

4)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych;

5)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane                            z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7)    oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

8)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

9)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

10) kserokopie świadectw pracy.

  1. 6. Informacje dodatkowe :

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie.

Dane osobowe kandydata na w/w stanowisko pracy będą przetwarzane w celu rekrutacji. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom oraz do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Kandydatowi przysługuje prawo : dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie  danych osobowych przez kandydata jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji, przy czym podanie danych w zakresie wynikającym z art.                     211 § 1 Kodeksu pracy  jest niezbędne. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody kandydata.

Dane osobowe kandydata do pracy będą przetwarzane przez okres rekrutacji wskazany w ogłoszeniu o naborze. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane listem poleconym. Natomiast dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego                     w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  1. 7. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne, oświadczenia, kompletne i własnoręcznie podpisane, należy składać w zamkniętej kopercie w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie, Oława pl. Zamkowy 18  lub za pośrednictwem poczty na adres jw. z dopiskiem : „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy, w terminie do dnia 24 maja 2024 r.  do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Drogowego  w Oławie po upływie zakreślonego wyżej  terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą informowani indywidualnie                          o terminie postępowania kwalifikacyjnego i zastosowanych technikach naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.pzd-olawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie.

Oława, dnia 13 maja 2024 r.

p.o. Dyrektora

Powiatowego Zarządu Drogowego

/-/   Wojciech Drożdżal

 

 

 

Załączniki:

  • Oświadczenia (30 kB)
    dodane: 2024-05-13 14:21:04 przez: Krystian Rzemykowski
Utworzone: 2023-08-28 14:39:56 przez: Krystian Rzemykowski

Ostatnia zmiana: 2024-06-11 07:12:24 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników