Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzgodnienie projektów organizacji ruchu drogowego:

Wydanie opinii w zakresie projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych Powiatu Oławskiego stanowi czynność poprzedzającą zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez zarządzającego ruchem na drogach powiatowych, tj. Starostę Oławskiego.

Projekty należy składać w dwóch egzemplarzach. Opiniowanie projektów odbywa się w czwartki lub w piątki wspólnie z przedstawicielem KPP w Oławie.

Wniosek o zaopiniowanie projektu na dole strony.

Do Starostwa Powiatowego w Oławie należy składać conajmniej 3 egz. projektu, a w tym jeden zaopiniowany/opieczętowany przez PZD w Oławie w oryginale.

W przypadku przekazywania projektów przez PZD do Starostwa w Oławie nalezy do projektu załaczyć wypełniony wniosek ze strony Starostwa Powiatowego w Oławie - Biuro Transportu i Dróg lub wniosek złożyc samodzielnie na biurze podawczym.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 zawierający:
 • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
 • parametry geometrii drogi.

Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.

Projekt organizacji ruchu dot. sygnalizacji świetlnej powinien zawierać co najmniej:

 • opis techniczny;
 • plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niż 1:500 z organizacją ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów;
 • dane o ruchu stanowiące podstawę opracowania projektu sygnalizacji, tj. natężenie ruchu oraz strukturę rodzajową i kierunkową;
 • schemat podstawowych faz ruchu;
 • minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych;
 • wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;
 • programy sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy;
 • określenie minimalnych i maksymalnych wartości sygnałów zielonych w sygnalizacji akomodacyjnej;
 • obliczenia przepustowości;
 1. W przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy projekt powinien zawierać zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji.
 2. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 3. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.
 4. Nazwisko i podpis projektanta.
 5. Ponadto do wniosku dotyczącego zaopiniowania zastępczej organizacji ruchu należy dołączyć: kopię decyzji/uzgodnienia lokalizacyjnego, uzgodnienie projektu budowlanego, uzgodnienie odtworzenia nawierzchni (jeżeli istnieje konieczność uzyskania któregoś z ww. dokumentów). W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów wniosek dot. zaopiniowania projektu zastępczej organizacji ruchu pozostawia się bez rozpatrzenia. Do wniosku dotyczącego zaopiniowania zastępczej organizacji ruchu należy dołączyć kopię pozytywnej opinii PZD w Oławie dla projektu docelowej organizacji ruchu dot. tego samego zadania. Konieczność wykonania projektu docelowej organizacji ruchu wynika z zapisów decyzji lokalizacyjnej, funkcji/rodzaju obiektu, dla którego wykonywany jest projekt zastępczej organizacji ruchu (np. zjazd). W przypadku braku pozytywnej opinii do projektu docelowej organizacji ruchu projekt zastępczej organizacji ruchu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Pracownik odpowiedzialny:

Krystian Rzemykowski
tel: 71 30 330 19
e-mail: krystian.rzemykowski@pzd-olawa.pl

Załączniki:

Utworzone: 2020-04-27 14:22:44 przez: Krystian Rzemykowski

Ostatnia zmiana: 2022-09-23 09:48:25 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników