Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Umieszczenie sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym drogi powiatowej:

Zezwolenie na umieszczenie sieci uzbrojenia terenu wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

W celu uzgodnienia należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

1) 3 egz. aktualnego planu sytuacyjno-wysokościowego dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 sporządzonego na kopii mapy zasadniczej lub do celów projektowych z naniesioną lokalizacją projektowanych urządzeń oraz podpisanego przez projektanta urządzeń. Na planach sytuacyjnych należy nanieść kolorem przebieg sieci zgodnie z legendą, podać odległość sieci od krawędzi jezdni (minimalną i maksymalną), opisy średnic projektowanych sieci, rzędne posadowienia oraz średnice i głębokości studni (lub projekt budowlany) oraz opis techniczny wykonania prac.

2) Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię notarialnie potwierdzoną za zgodności z oryginałem
(w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej
w wysokości 17.00 zł (opłatę skarbową należy wpłacić we właściwym organie podatkowym, którym
dla tut. zarządu dróg jest Gmina Miasto Oława — w kasie urzędu (Miasta) lub na rachunek bankowy).

3) W przypadku, gdy Inwestorem jest osoba fizyczna lub podmiot, którego statutowym zadaniem
nie jest budowa sieci uzbrojenia terenu
: kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Inwestora
do nieruchomości na potrzeby, której projektowana jest sieć (np. aktualny wpis z rejestru gruntów, kopia aktu notarialnego nabycia działki lub wypis z księgi wieczystej).

4) Warunki techniczne przyłączenia lub wytyczne projektowe wydane przez zarządcę istniejącej sieci.

 

W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej, załączniki graficzne należy dostarczyć w formie papierowej przed odbiorem (wysłaniem) decyzji uzgadniającej. Brak dostarczenia załączników graficznych w formie papierowej spowoduje wydłużenie procesu wydania decyzji.

Wnioski złożone bez załączników pozostaną bez rozpatrzenia. (Na zasadach określonych w KPA)

 

Pracownik odpowiedzialny:

Paweł Semenowicz
tel: 71 30 330 19
e-mail: pawel.semenowicz@pzd-olawa.pl

Załączniki:

Utworzone: 2020-04-27 13:43:07 przez: Krystian Rzemykowski

Ostatnia zmiana: 2020-07-08 12:01:35 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników