Logo PZD w Oławie
Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw związanych z zajęciem i wykorzystaniem pasa drogowego:

O zgodę na zajęcie pasa drogowego może ubiegać się inwestor lub jego pełnomocnik

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek
  2. Uzgodniony projekt odtworzenia nawierzchni
  3. Uzgodnienie Zarządu Drogi dotyczące usytuowania obiektu lokalizowanego w pasie drogowym - podanie numeru uzgodnienia
  4. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia w skali 1:1000 lub 1:500 wraz z wymiarami zajmowanego terenu (teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, pojazdy, itp.)
  5. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzgodnienie / zezwolenie na wykonywanie prac w pasie drogowym
  6. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia prac - podanie numeru zatwierdzenia
  7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego - podanie numeru zatwierdzenia
  8. Pełnomocnictwo upoważniające do występowania w imieniu inwestora (jeżeli wymagane), należy dołączyć również dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin składania wniosku

Co najmniej 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Opłaty za zajęcie i korzystanie z pasa drogowego

Wysokość opłat określa Uchwała nr XV/92/2019 Rady Powiatu w Oławie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
.

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Oławie nr 19 95850007 0010 0017 6994 0001

Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XV/92/2019 Rady Powiatu w Oławie z dnia 20 grudnia 2019 r.. (Dz. Urz. Woj. Dol. rok 2020, poz. 1023).

Termin wydania decyzji:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie.

Informacje dodatkowe:

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia nakłada się kary pieniężne
w wysokości dziesięciokrotności należnej opłaty. Za zajęcie takie rozumie się:
1. samowolne zajęcie pasa
2. przekroczenie terminu zajęcia
3. zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu

Pracownik odpowiedzialny:

Andrzej Jagodziński
tel: 71 30 330 19
e-mail: andrzej.jagodzinski@pzd-olawa.pl

Załączniki:

Utworzone: 2011-06-28 13:34:25 przez: Michał Jewczuk

Ostatnia zmiana: 2020-06-01 14:29:02 przez: Krystian Rzemykowski

Zobacz historię zmian treści

Zobacz historię zmian załączników